WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

W dniach od 20.10.2016 do 25.10. 2016 r. będzie wydawana żywność dla rodzin, osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji bytowej. Podstawą do otrzymania paczki żywnościowej będzie posiadanie skierowania wydanego przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Realizowany od 2014 roku program pomocy żywnościowej skierowany jest do ograniczonej liczby rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Program realizowany jest przez organizacje partnerskie wyłonione przez Ministerstwo w drodze konkursu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym. Na terenie gminy dystrybucją żywności zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu przy zaangażowaniu […]

„Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu pn.: „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.