Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PROJEKT ZMIAN DOT. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Drukuj

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 16 stycznia 2012 r.). Projektowana ustawa zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego poprzez zmianę zasad przyznawania tego świadczenia oraz wprowadza dodatkowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu - pozostawienie bez zmian aktualnego stanu prawnego dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego, wobec tendencji społecznych do wykorzystywania tego świadczenia w sposób sprzeczny z jego celem, może spowodować w niedługiej przyszłości sytuację, gdy na wszystkie osoby legitymujące się odpowiednią niepełnosprawnością przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne, co skutkować będzie lawinowym wzrostem kosztów.

Wobec powyższego projektowane modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego wymagają wprowadzenia następujących zmian:

a) w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego:
•    bez kryterium dochodowego, proponuje się pozostawienie, jako osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wyłącznie rodziców, osób,  które wystąpiły o przysposobienie dziecka oraz osób będącymi rodzinami zastępczymi spokrewnionymi z dzieckiem w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149. poz. 887),
•    podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620 zl.
•    ograniczenie prawa do świadczeń tylko do sytuacji gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem (bez względu na wiek dziecka) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
b) wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego:
•    specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie innym osobom niż matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka oraz osoba będąca rodzina, zastępczą spokrewnioną z dzieckiem, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny;
•    specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie osobom wskazanym powyżej, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
•    osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki,
•    specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nic przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego.
Zmiana dotycząca wprowadzenia kryterium dochodowego przy ustalaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, stanowiącego łączny dochód dwóch rodzin, tj. rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki.
Wysokość zasiłku ma wynosić 520 zł miesięcznie

Ustawa wprowadza dodatkowo katalog przesłanek uniemożliwiających otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj.:
1)    po stronie osoby sprawującej opiekę
a) ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
b) podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.
c) całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji:

2) po stronie osoby wymagającej opieki umieszczenie w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. i korzystanie w niej z całodobowej opieki prze/, więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej.

2)    osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na tę osobę niepełnosprawną:

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, na tę lub inną osobę w rodzinie:

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.

Przepisy przejściowe
Decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Organy właściwe są zobowiązane wszcząć w okresie vacatio legis (od momentu ogłoszenia ustawy do czasu jej wejścia w życie) z urzędu postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w mniejszej ustawie, w stosunku do osób. które na podstawie przepisów dotychczasowych były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego.
Mając na uwadze konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych konieczne jest zachowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom obecnie je otrzymującym, które nie spełnią nowych warunków. Zgodnie z projektowaną regulacją, wprowadza się okresy przejściowe uprawniające osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, a nie spełniające warunków określonych w niniejszej ustawie, do otrzymywania przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Rodzaj otrzymywanego świadczenia uzależniony został od przynależności do danej grupy podmiotów.
•    rodzice, opiekunowie faktyczni oraz osoby będące rodzinami spokrewnionymiz dzieckiem - świadczenie pielęgnacyjne.
•    pozostałe osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej- specjalny zasiłek opiekuńczy.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.. z wyjątkiem art. 9 ust. 2 i 3. które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2012 11:50